«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

St. Rokizas S.A

Irrigation, Water Supply and Drainage Systems
Fencing Systems for a wide range of applications

Polyethylene and Polypropylene
Recycling


Polyethylene Bags of
Recycled Polyethylene

Reliable equipment for the most demanding applications.

S.ROKIZAS SA produces and supplies a variety of products, providing solutions in a wide range of applications. Through a certified system, according to international standards, the reliability and durability of the products are guaranteed.
Image

Recycled raw material.

We recycle polyethylene and polypropyle producing recycles granules.

hdpe recycle
ldpe recycle
pp recycle

Quality. Efficiency. Flexibility.